BESSEY CAD-filer


BESSEY-CADdata-BAS-C9-4.zip

Download
BESSEY-CADdata-BAS-C10-6.zip
Download
BESSEY-CADdata-BSP-C10-6.zip
Download
BESSEY-CADdata-BAS-CB9-4.zip 
Download
BESSEY-CADdata-BAS-CB10-6.zip
Download
BESSEY-CADdata-BSP-CB10-6.zip
Download
BESSEY-CADdata-BASO.zip
Download


BESSEY-CADdata-BS3N.zip

Download

BESSEY-CADdata-BS5N.zip

Download

BESSEY-CADdata-BSG21-14.zip

Download

BESSEY-CADdata-GRS20-12.zip

Download

Horisontalspännare

BESSEY-CADdata-STC-HH20.zip
Download
BESSEY-CADdata-STC-HH50.zip
Download
BESSEY-CADdata-STC-HH70.zip
Download

Vertikalspännare

BESSEY-CADdata-STC-VH20.zip
Download
BESSEY-CADdata-STC-VH50.zip
Download

Skjutstångspännare

BESSEY-CADdata-STC-IHH15.zip
Download
BESSEY-CADdata-STC-IHH25.zip
Download

Spännelement med en fast gapdjup

BESSEY-CADdata-TW16-20-10-2K.zip
Download
BESSEY-CADdata-TW16-20-10H.zip
Download
BESSEY-CADdata-TW16-20-10K.zip
Download

Spännelement med variabelt gapdjup

BESSEY-CADdata-TWV16-20-15-2K.zip
Download
BESSEY-CADdata-TWV16-20-15H.zip
Download
BESSEY-CADdata-TWV16-20-15K.zip
Download

Tillbehör för svetsbord

BESSEY-CADdata-TW16VAD.zip
Download
BESSEY-CADdata-TWVAD.zip
Download
BESSEY-CADdata-TW16A-STC.zip
Download
BESSEY-CADdata-TW16X.zip
Download

Tillbehör för multifunktionsbord

BESSEY-CADdata-TW16AW19.zip
Download

Spännelement med en fast gapdjup

BESSEY-CADdata-TW28-30-12-2K.zip
Download
BESSEY-CADdata-TW28-30-12H.zip
Download
BESSEY-CADdata-TW28-30-12K.zip
Download
BESSEY-CADdata-TW28-30-14-2K.zip
Download
BESSEY-CADdata-TW28-30-14H.zip
Download
BESSEY-CADdata-TW28-30-14K.zip
Download

Spännelement med variabelt gapdjup

BESSEY-CADdata-TWV28-30-17-2K.zip
Download
BESSEY-CADdata-TWV28-30-17H.zip
Download
BESSEY-CADdata-TWV28-30-17K.zip
Download

Spännelement med specialtryckbricka

BESSEY-CADdata-TWM28-30-12.zip
Download

Spännelement med griparm

BESSEY-CADdata-TW28GRS30-12.zip
Download

Tillbehör för svetsbord

BESSEY-CADdata-TW28VAD.zip
Download
BESSEY-CADdata-TWVAD.zip
Download
BESSEY-CADdata-TW28A-STC.zip
Download
BESSEY-CADdata-TW28AV.zip
Download
BESSEY-CADdata-TW28X.zip
Download
BESSEY-CADdata-TW28HO.zip
Download


BESSEY-CADdata-WSM9.zip
Download
BESSEY-CADdata-WSM12.zip
Download