Varnings- och bruksanvisningar:


Allmänt:

 • Använd handverktyget endast i enlighet med dess avsedda ändamål! Beakta den medföljande bruksanvisningen!
 • Förändra eller bearbeta aldrig verktygen! Verktygen får endast användas i sitt ursprungliga skick. Använd alltid originalreservdelar vid behov. Undantag: Fackmannamässig efterslipning av skärverktyg!
 • Använd aldrig skadade verktyg! Skadade verktyg ska alltid ersättas direkt!
 • Handtagen ska vara fria från olja och fett!
 • Arbeten under elektrisk spänning får endast utföras av utbildad personal med lämpligt VDE-verktyg!
 • Vid alla arbeten där spån bildas eller delar kan flaga av ska skyddsglasögon bäras.
 • Skydda händerna med arbets- eller monteringshandskar beroende på det utförda arbetet!
 • Se till att du står stadigt genom att välja en säker position! Bär Skyddsskor!
 • Skötselanvisningar ska efterföljas. Endast när verktygen sköts regelbundet kan deras korrekta funktion garanteras. 
 • Dessutom gäller de tillämpliga säkerhetsbestämmelserna som t.ex. från yrkessammanslutningarna eller som arbetsgivaren föreskriver samt de nationella lagbestämmelserna.

Spännverktyg:

 • Spännverktyg är inte lämpade för lyftning, dragning eller transport.
 • Spännverktyg får endast spännas manuellt utan extra hjälpredskap.
 • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
 • Förändra eller bearbeta aldrig verktygen! De får endast användas i sitt ursprungliga skick. Använd alltid originalreservdelar.

Skärverktyg:

 • Handplåtsaxar får endast användas för att klippa i tunna plåtar av mjuka metaller eller stål. Lämpar sig inte för klippning av runda eller kantiga metaller som t.ex. tråd.
 • Skärverktyg får bara användas manuellt utan extra hjälpredskap.
 • Använd skyddsglasögon och handskar under arbetet – arbetare och personer i omgivningen kan skada sig på avklippta delar.
 • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
 • Slå från strömmen när du arbetar på elektrisk utrustning. Annars kan du utsättas för elektrisk stöt.
 • Skär alltid i riktning bort från kroppen när du använder saxar eller knivar.
 • Lägg undan skärverktyg alltid med slutna skär på ett väl synligt ställe. Handtaget alltid i riktning mot dig!
 • Förvara skärverktygen separat! Detta skonar skären och dina fingrar!
 • Skärverktyg ska skärpas regelbundet! Genom slöa skärverktyg ökas risken för kroppsskador. Dessutom krävs mer kraft för samma skäreffekt.

Tänger:

 • Använd skyddsglasögon och handskar under arbetet. Arbetare och personer i omgivningen kan skada sig på avklippta delar.
 • Slå från strömmen när du arbetar på elektrisk utrustning. Annars kan du utsättas för elektrisk stöt.
 • Tänger får aldrig användas som hammare!
 • Kontrollera käftarnas förslitning! Slitna käftar kan glida av och ge upphov till olyckshändelser.
 • Griptänger lämpar sig bara för kortvarig fixering av detaljerna!

Allmän produktinformation:

 1. BESSEY förbehåller sig rätten att alltid ändra den tekniska specifikationen. Det är möjligt att vissa produktspecifikationer varierar beroende på region för att tillgodose olika behov på den internationella marknaden.
 2. Alla bilder som producerats av BESSEY och som visar BESSEY verktyg under användning är endast avsedda att ge betraktaren ett intryck av verktygets användningsområde. Vid fotografering har man i vissa fall bortsett från att bära skyddsutrustning för att bättre kunna demonstrera verktyget. Detta frigör inte kunden från dennes skyldighet att bära lämplig skyddsutrustning vid arbeten med BESSEY spänn- och skärverktyg.
 3. Kunden är ensam ansvarig för tilliten till och utnyttjandet av informationen om en viss produkt och för hur produkten används. BESSEY avsäger sig allt ansvar för direkta, indirekta eller oväntade skador eller följdskador. Dessutom ska alla krav på skadestånd, ersättning för förluster och övriga klagomål begränsas till den berörda produktens pris.