Waarschuwings- en gebruikersinstructies:


Algemeen:

 • Gebruik het handgereedschap altijd conform de voorschriften! Neem altijd de meegeleverde gebruikersinstructies in acht!
 • Wijzig of modificeer nooit het gereedschap! Deze mogen uitsluitend in originele staat worden gebruikt. Gebruik indien nodig uitsluitend originele onderdelen. 
 • Uitzonderingen: Deskundig slijpen van snijgereedschap!
 • Werk nooit met beschadigd gereedschap! Beschadigde gereedschappen moeten direct worden vervangen!
 • Handgrepen moeten olie- en vetvrij zijn!
 • Werkzaamheden onder spanning mogen uitsluitend door overeenkomstig gekwalificeerd personeel of met de hiervoor geschikte VDE-gereedschappen worden uitgevoerd!
 • Draag een veiligheidsbril bij alle werkzaamheden waarbij spaanders kunnen ontstaan of onderdelen kunnen vallen.
 • Bescherm uw handen afhankelijk van de werkzaamheden met werk- of montage- handschoenen!
 • Zorg voor een veilige stand door een veilig, stabiel oppervlak te kiezen! Draag veiligheidshandschoenen!
 • Onderhoudsinstructie in acht nemen. Uitsluitend bij regelmatig onderhoud van de ­gereedschappen kan een gebruik conform de voorschriften worden gewaarborgd. 
 • Bovendien gelden de desbetreffende veiligheidsvoorschriften van de verschillende instellingen, bijv. voorschriften van de industriële bedrijfsverenigingen, instructies van de opdrachtverstrekker en de wettelijke voorschriften van het desbetreffende land.

Spangereedschap:

 • Spangereedschap is niet geschikt voor het heffen, trekken of transporteren.
 • Spangereedschap mag uitsluitend met de hand en zonder extra hulpmiddelen worden gespannen.
 • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.
 • Wijzig of bewerk nooit het spangereedschap. Gebruik deze uitsluitend in originele staat. Gebruik indien nodig alleen originele onderdelen.

Snijgereedschap:

 • Handplaatscharen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het knippen van dunne platen uit zacht metaal of staal. Ze zijn niet geschikt voor het knippen van ronde en hoekige metalen vormen zoals bijvoorbeeld draad.
 • Het gereedschap mag alleen met de hand en zonder extra hulpmiddelen worden gebruikt.
 • Tijdens werkzaamheden moet een veiligheidsbril en handschoenen worden gedragen. Afgeknipte onderdelen kunnen u en omstanders verwonden.
 • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.
 • Voor werkzaamheden aan elektrische installaties moet de verbinding naar de stroombron worden onderbroken. Er kan anders een risico op een elektrische schok ontstaan.
 • Snijrichting van scharen en messen altijd van het lichaam af houden.
 • Snijgereedschap altijd met gesloten bladen op een goed zichtbare plaats neerleggen. 
 • De handgreep wijst daarbij naar u!
 • Bewaar de snijgereedschappen werktuigen gescheiden op! Dit is beter voor het snijden en bespaart uw vingers!
 • Snijgereedschap moet regelmatig worden geslepen! Bij stomp snijgereedschap is het ­risico op letsel hoger en moet er meer kracht worden geleverd voor hetzelfde ­snijvermogen.

Tang:

 • Tijdens de werkzaamheden veiligheidsbril en handschoenen dragen. Afgeknipte delen kunnen u en omstanders verwonden.
 • Voor werkzaamheden aan elektrische installaties moet de verbinding naar de stroombron worden onderbroken. Er kan anders een risico op een elektrische schok ontstaan.
 • Tang nooit als hamer gebruiken!
 • Controleer de bek op slijtage! Versleten bekken zorgen voor wegglijden en daardoor voor ongevallen.
 • Grijptangen zijn uitsluitend geschikt voor kortstondig fixeren van werkstukken!

Algemene productinformatie:

 1. BESSEY behoudt zich het recht voor om op ieder moment de technische gegevens te wijzigen. Het is mogelijk dat enkele productspecificaties per regio verschillen om zo te voldoen aan de internationale markt.
 2. Alle door BESSEY geproduceerde afbeeldingen, waarop BESSEY gereedschap dat in gebruik is, wordt weergegeven, moet de gebruiker uitsluitend een indruk van het desbetreffende gereedschap geven. Tijdens het fotograferen werd, om de producten beter te kunnen tonen, deels afgezien van veiligheidskleding, zoals bijv. het dragen van handschoenen. Dit is echter geen vrijwaring voor de klant om tijdens werkzaamheden met de span- en gereedschappen van BESSEY geen passende veiligheidskleding te dragen.
 3. De klant is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het vertrouwen in of het gebruik van informatie over een product en voor het gebruik of toepassing van een product. BESSEY wijst in alle gevallen uitdrukkelijk enige aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of vervolgschade. Aanvullend zullen alle claims op schadevergoeding, winstderving en overige claims zich beperken tot de aanschafprijs van het desbetreffende product.